Svaki Rotary klub ima statut kojim su definirani i uređeni odnosi u klubu. Pored statuta klub može imati i poslovnik o radu.

Organi kluba su skupština, predsjednik kluba, potpredsjednici kluba (najčešće dva), tajnik kluba, upravni odbor.

Skupštinu kluba čine svi aktivni članovi kluba.

Predsjednika kluba bira skupština na izbornoj skupštini i to na mandat u trajanju od godinu dana tajnim ili javnim glasanjem. Dužan je predložiti skupštini godišnji plan, proračun, prijedlog akcija. Član je svih odbora. Predsjeda sastancima kluba i uprave.

Potpredsjednici kluba zamjenjuju predsjednika u odsutnosti i aktivno sudjeluju u radu uprave, odbora i u provođenju akcija kluba.

Upravni odbor kluba obvezno čine članovi i to: predsjednik, dva potpredsjednika, tajnik i rizničar.

Upravni odbor bira skupština na mandat od godinu dana, a uz navedene, članovi upravnog odbora mogu biti i poželjno je da budu još: budući predsjednik (predsjednik elect) i  klub-majstor. Skupština na prijedlog uprave u upravni odbor može delegirati i bivšeg predsjednika (Past President) i članove nekih od odbora.

Tajnik kluba obavlja upravno-administrativne poslove u klubu te vodi zapisnike sastanaka, evidenciju članstava, zastupa klub, brine se za zakonitost rada.

Rizničar ima nadzor nad novčanim sredstvima prikupljenim od članarine ili iz drugih izvora te je dužan podnositi financijska izvješća skupštini kluba, ali i svim članovima na sastancima.

Klupski majstor (stoloravnatelj) organizira druženja kluba, izlete. Lijep je običaj da klupski majstor članu koji je imao rođendan u tjednu prije sastanka izrazi čestitke na početku druženja.

Odbori i komisije. Ovisno o djelovanju kluba, upravni odbor predlaže skupštini odbore i komisije. Odbori se biraju na godinu dana, ali im se mandat može produžiti. To su:

–          Odbor za rad s mladima
–          Odbor za članstvo
–          Odbor za odnose s javnošću
–          Odbor za projekte kluba
–          Odbor za Rotary Foundation
–          Odbor za strateško planiranje
–          Odbor za organizaciju predavanja

Pored navedenih uprava može se skupštini predložiti i neke druge odbore važne za rad i djelovanje kluba.